Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor silničního hospodářství

Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období 2012 – 2018

Dne 24. listopadu 2015 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dokument „Plán Dopravní obslužnosti, Aktualizace pro období 2012 – 18“, který zpracovala společnost KORID LK, spol. s r.o. (koordinátor veřejné dopravy) pověřená Libereckým krajem (sml. OLP/3600/2013).

Dopravní plánování je definováno zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, jako povinnost kraje, konkrétně v § 5. Dopravní plánování zajišťují Ministerstvo dopravy a kraje prostřednictvím plánu dopravní obslužnosti území (dále jen „PDOÚ“). Cílem dopravního plánování je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. PDOÚ se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejména:

  1. popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících;
  2. předpokládaný rozsah poskytované kompenzace;
  3. časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv;
  4. harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

Nově aktualizovaný dopravní plán Libereckého kraje je však podrobnější. Rada kraje pověřila koordinátora veřejné dopravy, společnost KORID LK, aby revidoval stávající systém dopravní obslužnosti a její organizace i z hlediska provázanosti dopravní koncepce s potřebným množstvím finančních prostředků.

Struktura a cíle PDOÚ

Kapitola

Cíle kapitoly

1 Analýza oblastí Libereckého kraje

Analýza Libereckého kraje z pohledu demografie, rozložení škol, úřadů, trhu práce, turistiky atp.

2 Analýza veřejné dopravy v LK

Analýza současného stavu vedení linek a tarifu IDOL včetně SWOT analýz

3 Analýza přepravních potřeb

Analýza apriorní a aposteriorní poptávky

4 Infrastruktura v LK

Analýza současného stavu infrastruktury vč. plánů na její rozvoj ve vztahu k dopadu na veřejnou dopravu

5 Smlouvy uzavřené mezi Libereckým krajem, dopravci a dalšími subjekty

Současný stav smluvních ujednání

6 Standardy dopravní obslužnosti

Návrh standardů dopravní obslužnosti zaměřených na oblasti dostupnosti veřejné dopravy (docházková vzdálenost, rozsah dopravy) a její kvality

7 Popis zajišťovaných veřejných služeb a koncepce dopravy v LK

Návrh koncepce dopravní obslužnosti (linkové vedení, garantovaná spojení)

8 Informace a systémy veřejné dopravy

Možnosti rozvoje veřejné dopravy (včetně technologického) a její propagace

9 Ekonomické zajištění veřejných služeb

Finanční náročnost zajištění dopravní obslužnosti a identifikace zdrojů k jejímu pokrytí

10 Revize cílů PDOÚ

Revize cílů a zásobník rozvojových projektů dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

Dopravní plán tedy kromě zákonem vyžadovaných kapitol obsahuje důkladnou analýzu stavu dopravní obslužnosti v kraji a právě koncepci dopravní obslužnosti. Ta je navíc odvozena od standardů dopravní obslužnosti. Z hlediska dopravní dostupnosti pak bude kraj garantovat minimální rozsah spojení všem obcím a udržitelný rozvoj dopravní obslužnosti tam, kde cestující veřejnou dopravu využívají.

Způsob a harmonogram projednání PDOÚ

Projednání

Termín

Rada Libereckého kraje

  • představení materiálu, RK bere na vědomí a postupuje k dalšímu projednání

5. 5. 2015

Zveřejnění materiálu na webu www.korid.cz

http://www.korid.cz/stranky/20:dopravni-planovani.html

13. 5. 2015

Odeslání informativního dopisu o způsobu projednání PDOÚ

13. 5. 2015

Odbory KÚLK, Výbory Zastupitelstva

05-06/2015

Workshop pro Obce – SOLK

9. 6. 2015

Workshop pro Obce – Liberec

zasedací místnost KORID LK

10. 6. 2015

Workshop pro Obce – Liberec

zasedací místnost KORID LK

11. 6. 2015

Workshop pro členy Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje

23. 6. 2015

Termín pro zaslání připomínek

17. 7. 2015

Vypořádání připomínek

07-10/2015

Rada kraje

  • schválení materiálu a způsobu vypořádání připomínek

říjen/2015

Zastupitelstvo kraje

  • schválení materiálu

listopad/2015

Připomínky byly shromažďovány do poloviny července a po té jednotlivě prostudovány, případně opakovaně diskutovány a zpracovatel zaujal stanovisko, které je v dokumetnu zapracované. Celkem bylo uplatněno 148 připomínek, z toho jich bylo 50 zapracováno, 12 částečně zapracováno, 69 vysvětleno a 17 nezapracováno. Velkou část připomínek se podařilo vypořádat v souladu s autorem připomínky. Seznam všech připomínek a návrh na jejich vypořádání je přílohou dokumentu. 
Dokument byl taktéž revidován ze strany nezávislých odborných institucí (Technická univerzita v Liberci, Univerzita Pardubice) a oba posudky jsou kladné. Významné připomínky a návrh na jejich vypořádání je také součástí příloh dokumentu.