Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada Libereckého kraje schválila podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zajištění veřejné autobusové dopravy

04. 04. 2018

Na včerejším zasedání Rady Libereckého kraje bylo schváleno podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) ze dne 19. března 2018 ve věci „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“.

„Podali jsme rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V případě, že neuspějeme, jsme připraveni se obrátit na soud,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

ÚOHS ve svém rozhodnutí uvádí, že Liberecký kraj směruje k zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem je pořízení podílu v obchodní společnosti zajišťující veřejnou službu v autobusové dopravě. Následné zajištění provozování autobusové dopravy na území Libereckého kraje dle tohoto postupu je podle ÚOHS mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). ÚOHS argumentuje tím, že je kraj povinen předmětnou veřejnou zakázku zadat v rámci zadávacích řízení uvedených v ZZVZ. Výše zmíněného jednání se měl Liberecký kraj dopustit tím, že se společností Liberecká automobilová doprava, s.r.o. uzavřel rámcovou smlouvu o převodu akcií, jejímž předmětem je mj. vymezení znění a podmínek uzavření Smlouvy o převodu akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s.

„Jsme toho názoru, že pokud neexistuje hospodářská soutěž mezi potencionálními dodavateli v případě nákupu akcií, což v tomto případě neexistuje, nedává nám žádný smysl takový postup podřídit režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Domníváme se naopak, že takové řešení by bylo velice neefektivní a mohlo vést k nehospodárnému plýtvání veřejných prostředků,“ dodal Půta.

ÚOHS dále rozhodl, že Liberecký kraj směřuje k zadání veřejných zakázek na koupi závodu nebo jeho části společnosti BusLine a.s. a společnosti ČSAD Česká Lípa a.s. mimo zadávací řízení. Jako opatření k nápravě ÚOHS Libereckému kraji zakázal pokračovat v postupu směřujícímu k nabytí akcií ČSAD Liberec a nabytí závodu nebo části závodu BusLine a.s. a ČSAD Česká Lípa a.s.

Liberecký kraj se závěry ÚOHS nesouhlasí a podal proto rozklad k předsedovi ÚOHS. V rozkladu mimo jiné uvádí, že se ÚOHS zaměřil na podmínku, zda předmět smluv (tj. pořízení akcií, závodu a části závodu) představuje poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací ve smyslu ZZVZ. Tím, že se při tomto posouzení omezil pouze na aplikaci jazykového výkladu, nesprávně zjistil skutkový stav přezkoumávané věci. Napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné, neboť se ÚOHS omezil na pouhé konstatování, že je „třeba primárně přihlédnout k jazykovému výkladu zákona“.

Liberecký kraj má za to, že z rozhodovací praxe národních soudů lze jednoznačně vyvodit, že primární použití jazykového výkladu není dostačující a vždy je třeba posuzovaný pojem interpretovat prostřednictvím dalších výkladových metod.

Liberecký kraj je dále přesvědčen, že ÚOHS nesprávně posoudil jednání, která vedl Liberecký kraj s dopravci za účelem získání informací a poznatků ohledně možného způsobu pořízení podílu, závodu nebo části závodu v obchodní společnosti, když je označil za jednání probíhající mimo režim ZZVZ.

Jednání Libereckého kraje bylo na základě oslovení ze strany společnosti ČSAD Liberec vedeno za účelem informovat potencionální dodavatele o svých záměrech na pořízení podílu, příp. koupi závodu nebo části závodu obchodní společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě za účelem následného zajištění provozování autobusové dopravy na území Libereckého kraje a také za účelem získání zpětné vazby.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302

dfagad