Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor silničního hospodářství

ROK 2013

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE 471/13/ZK ZE DNE 26.11.2013 O POSKYTNUTÍ DOTACÍ VYBRANÝM PŘÍJEMCŮM NA VYBRANÉ PROJEKTY

Název podprogramu č. 6.3 – podpora projektové přípravy

Základní údaje a podmínky podprogramu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODPROGRAMU

Číslo podprogramu

6.3

Název podprogramu

Podpora projektové přípravy.

Správce podprogramu

odbor dopravy

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PODPROGRAMU

Cíl/účel podprogramu

Podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek a staveb směřujících ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a kvalitě stávajíci sítě bezmotorové dopravy.

Podpora projektové přípravy  k realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Předmět podpory

Podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek a staveb, případně stavebních objektů (lávka, rampa..), podmiňující její funkci, cyklistických pruhů ve stávajícím dopravním prostoru – prioritně dopravně bezpečnostní funkce cyklistiky.

Podpora projektové přípravy  k realizaci opatření na ochranu zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích.

Forma podpory

Účelová dotace investičního, neinvestičního nebo investičního a neinvestičního charakteru.

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí a krajem, zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti s podílem obcí a kraje, podnikatelské subjekty a fyzické osoby nepodnikající, nestátní neziskové organizace.

Sídlo žadatele nemusí být na území Libereckého kraje, ale projekt musí být realizován na území kraje nebo jeho realizace musí být přínosem pro kraj.

Hodnotící orgán kraje

Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Ing. Iveta Moravcová

Další informace

 

INFORMACE z realizace

Na 7. zasedání zastupitelstva LK dne 27.8.2013 bylo usnesením č. 327/13/ZK schváleno:

  vyhlášení a podmínky Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu dopravy, podprogramu 6.3– podpora projektové činnosti,

 a alokovány finanční částky

Podprogram č. 6.3 – podpora projektové činnosti– 1 mil. Kč

Usnesením č. 471/13/Zk ze dne 26.11.2013 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotací z rozpočtu LK v rámci Dotačního fondu.

vyhlášené INFORMACE

Žádost o dotaci se podává elektronicky i písemně od 28. 8. 2013 do 24. 9. 2013 do 14ti hodin - více info přímo ve výzvě.

Žádosti, které nebudou úplné, budou chybět povinné přílohy, nebudou podány elektronicky a zároveň písemně, nebo budou dodány po termínu uzávěrky výzvy, budou z hodnocení vyloučeny.

VÝZVA, PODPROGRAM PODPORA PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY - 6.3

MAPA PROCESU PODPROGRAMU 6.3 PODPORA PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

POVINNÝ FORMULÁŘ POPISU PROJEKTU K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU LK