Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor silničního hospodářství

ROK 2013

PODPOŘENÉ PROJEKTY :  USNESENÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE 471/13/ZK ZE DNE 26.11.2013 O POSKYTNUTÍ DOTACÍ VYBRANÝM PŘÍJEMCŮM NA VYBRANÉ PROJEKTY

Název podprogramu č. 6.4 – Výchova a vzdělávací programy. 

Základní údaje a podmínky podprogramu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODPROGRAMU

Číslo podprogramu

6.4

Název podprogramu

Výchova a vzdělávací programy.

Správce podprogramu

odbor dopravy

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PODPROGRAMU

Cíl/účel podprogramu

Poradenství a propagace v oblasti cyklodopravy, cykloturistiky, terénní cyklistiky v dopravní výchově.

Vytvoření podmínek pro zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu, posílení vzdělávání a osvěty k podpoře zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Podpořit vzdělanost a informovanost v dopravní tématice.

Předmět podpory

Podpora zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích vč. cyklodopravy, cykloturistiky a terénní cyklistiky výchovou a vzděláváním. Pořádání soutěží, besed, kursů, výstav a prezentací, propagačních akcí s dopravní tématikou.

Forma podpory

Účelová dotace investičního, neinvestičního nebo investičního a neinvestičního charakteru.

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí a krajem, zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti s podílem obcí a kraje, podnikatelské subjekty a fyzické osoby nepodnikající, nestátní neziskové organizace.

Sídlo žadatele nemusí být na území Libereckého kraje, ale projekt musí být realizován na území kraje nebo jeho realizace musí být přínosem pro kraj.

Hodnotící orgán kraje

Výbor dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Ing. Iveta Moravcová

Další informace

 

INFORMACE z realizace

Na 7. zasedání zastupitelstva LK dne 27.8.2013 bylo usnesením č. 327/13/ZK schváleno:

  vyhlášení a podmínky Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu dopravy, podprogramu 6.4 – výchova  a vzdělávací programy

 a alokovány finanční částky

Podprogram č. 6.4 - výchova a vzdělávací programy – 0,45 mil.

Usnesením č. 471/13/Zk ze dne 26.11.2013 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotací z rozpočtu LK v rámci Dotačního fondu.

vyhlášené INFORMACE

Žádost o dotaci se podává elektronicky i písemně od 28.8.2013 do 24.9.2013 do 14ti hodin - více info přímo ve výzvě.

Žádosti, které nebudou úplné, budou chybět povinné přílohy, nebudou podány elektronicky a zároveň písemně, nebo budou dodány po termínu uzávěrky výzvy, budou z hodnocení vyloučeny.

VÝZVA, PODPROGRAM VÝCHOVA A VZDĚLÁVACÍ PROCESY - 6.4

MAPA PROCESU PODPROGRAMU 6.4 VZDĚLÁVACÍ PROCESY

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

POVINNÝ FORMULÁŘ POPISU PROJEKTU K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU LK