Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor silničního hospodářství

odd. pozemních komunikací

Vzory žádostí v oblasti pozemních komunikací

Zvláštní užívání - provádění prací  ve formátu  *.pdf, užití silnice - stavební práce
- v editovatelném formátu *.rtf
Zvláštní užívání - nadměrný náklad  ve formátu  *.pdf, Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - přepravy nadměrného nebo nadrozměrného nákladu (vozidla)
- v editovatelném formátu *.rtf
Zvláštní užívání - umístění inženýrských sítí ve formátu  *.pdf, Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - umístění inženýrských sítí v silničním pozemku a na mostech
- v editovatelném formátu *.rtf
Zvláštní užívání - sportovní a kulturní akce ve formátu  *.pdf, Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - pořádání sportovních, kulturních, zábavních a pod. akcí
- v editovatelném formátu *.rtf
Zvláštní užívání - reklamní zařízení ve formátu  *.pdf,  na silničních pozemcích - Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - užití silnice a silničního pomocného pozemku pro umístění a provozování reklamních zařízení
- v editovatelném formátu *.rtf
Uzavírky a objížďky ve formátu  *.pdf, Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení částečné nebo úplné uzavírky komunikace
- v editovatelném formátu *.rtf
Stanovení přechodné nebo místní úpravy provozu ve formátu  *.pdf
- v editovatelném formátu *.rtf
Připojování pozemních komunikací ve formátu  *.pdf, Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k silnici nebo o úpravě či zrušení takového připojení
- v editovatelném formátu *.rtf
Ochranné pásmo - stavby v ochranném pásmu ve formátu  *.pdf,ve formátu  *.pdf,  Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení stavby či terénní úpravy v ochranném pásmu silnice
- v editovatelném formátu *.rtf
Ochranné pásmo - reklamní zařízení v ochranném pásmu  - Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zřízení a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu
- v editovatelném formátu *.rtf

Žádost o udělení výjimky z dopravního značení


Vzory žádostí z oblasti speciálního stavebního úřadu

Zde naleznete formuláře žádostí vyplývajících z prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., včetně obsahu dokumentace, která je k nim předepsána.

Odkazy na soubory s formuláři ve formátu  *.pdf :
OHLÁŠENÍ STAVBY 
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ
OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora
OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU
OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY
OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ
ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY (__)

Rozsah a obsah projektové dokumentace
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě