Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor silničního hospodářství

Pozemní komunikace

 

Náplň činnosti oddělení správy silničních staveb

Podle zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů):

Rozhoduje o zařazení pozemních komunikací do kategorie silnic II. nebo III. třídy a o změnách této kategorie.

Rozhoduje o zrušení silnic II. nebo III. třídy po udělení souhlasu ministerstva obrany (MO) a ministerstva dopravy (MD ČR).

Vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou rychlostních silnic.

Povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy pro zvlášť těžké nebo rozměrné předměty, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje.

Povoluje výjimečné užití silnic samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu, jako zvláštní užívání silnic.

Rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí.

Jde-li o věc, jež se má uskutečnit na silnicích kterékoliv třídy v územním obvodu dvou nebo více silničních správních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy – oddělení PK jako nejbližší společně nadřízený správní orgán. Může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních správních úřadů, v jehož územním obvodu se má věc uskutečnit.

Uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
Vykonává státní dozor na silnicích v rozsahu své působnosti. Osoba pověřená výkonem státního dozoru dozírá, zda vlastníci (správci) a uživatelé pozemních komunikací plní povinnosti stanovené zákonem o pozemních komunikacích.

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů):

Stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, a užití zařízení pro provozní informace na silnici  I. třídy, kromě  rychlostní silnice.

Provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.