Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor silničního hospodářství

Výjimky ze zákazu jízdy a dopravního značení na silnicích I. třídy

 

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů) povoluje Oddělení pozemních komunikací z důvodu hodného zvláštního zřetele výjimky ze zákazu jízdy a z dopravního značení:

                                                                      I.

1. nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7.500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3.500 kg s připojeným přípojným vozidlem

a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu (dále jen "den pracovního  klidu") v době od 0.00 do 22.00 hodin,

b) v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 20.00 hodin.

2. na silnici I. třídy mimo obec v období od 15. dubna do 30. září zvláštním vozidlům, potahovým vozidlům a ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,

a) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,

b) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.


Povolení musí být časově omezeno, nejdéle však na dobu jednoho roku.


Zákaz jízdy podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla užitá při:

a) kombinované přepravě zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cestě a pozemní komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu překladišti kombinované dopravy nebo z nejbližšího překladiště kombinované dopravy k příjemci,

b) nezbytné zemědělské sezónní přepravě,

c) činnostech bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací,

d) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze podle zvláštního právního předpisu,

e) přepravě živých zvířat,

f) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,

g) nakládce a vykládce letadel, lodí nebo železničních vagónů na vzdálenost nepřesahující
100 km,

h) přepravě poštovních zásilek,

i) jízdě bez nákladu, která je v souvislosti s jízdou podle písmen a) až h),

j) živelní pohromě,

k) jízdě vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů a hasičských záchranných sborů,

l) přepravě chemických látek podléhajících teplotním změnám nebo krystalizaci,

m) výcviku řidičů.

 

Odstavce 1 a 2 neplatí pro vozidla vybavená zvláštním světelným zařízením modré barvy a zvláštním zvukovým výstražným znamením.
Výjimky přesahující působnost kraje povoluje Ministerstvo dopravy ČR. 
                                                                      II.

Výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje ten orgán nebo vlastník pozemní komunikace, který úpravu stanovil. Nelze však zejména povolit výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.


Vzor žádosti o udělení výjimky:

 Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy

Žádost o udělení výjimky z dopravního značení