Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor silničního hospodářství

Poskytování údajů o území pro potřeby pořizování ÚAP obcí

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ZA OBLAST DOPRAVY PRO POTŘEBY POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCÍ ve smyslu § 27 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu

S nabytím účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu se krajské úřady stávají „poskytovateli údajů“. Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje je dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti , příloha č.1 garantem následujících údajů o území:
 

číslo jevu dle metodiky

sledovaný jev

poznámka o poskytování dat

93a

pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma 
silnice II. a III. třídy

- prostřednictvím výdejního modulu (pro SSL a ÚAP obcí)
- data ochranných pásem nejsou k dispozici, proto je  neposkytujeme

Data budou úřadům územního plánování poskytována prostřednictvím VÝDEJNÍHO DATOVÉHO PORTÁLU  který spravuje GIS životního prostředí.

Metadata prostorových dat zde.